Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van IJsclub Akersloot, statutair gevestigd te (1921 DB) Akersloot aan de Boschweg 64, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 816363481, hierna te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen:

- Doel: aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst/informatievoorziening

Welke gegevens: naam, adres, woonplaats

Bewaartermijn: 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Ontvangers: jeugdafdeling, penningmeester, ledenadministratie

- Doel: informatievoorziening/bekendmaking evenementen/bijeenkomsten

Welke gegevens: telefoon en e-mailadres

Bewaartermijn: 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Ontvangers; jeugdafdeling, penningmeester, ledenadministratie

-Doel: contributie-inning

Welke gegevens: IBAN-nummer

Bewaartermijn: 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

Ontvanger: penningmeester

-Doel: controle leeftijdsgrens schaatsles/contributie

Welke gegevens: geboortedatum

Bewaartermijn: 1 jaar na beëindiging lidmaatschap

Ontvangers: jeugdafdeling en penningmeester.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan de personen binnen de Vereniging die de betreffende gegevens in hun bezit hebben.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien jij je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder/verzorger te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen om u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en / of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens: ijsclubakersloot@outlook.com.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Akersloot, 1 januari 2024.