Veilig sporten

Grensoverschrijdend gedrag

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom zorgen zij er samen met clubs en verenigingen voor dat iedereen zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Een sociaal veilige sportomgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Sporters en sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook in de schaatssport of binnen onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

IJsclub Akersloot wil haar leden ondersteunen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Maar als het dan toch mis gaat, ook dan kun je bij de IJsclub Akersloot terecht.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • Door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

  • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

  • Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers. Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag’, het gedrag uit het verleden van die persoon levert geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen bij een sportvereniging te mogen werken. Het is verstandig iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te vragen. IJsclub Akersloot hanteert dit ook als uitgangspunt. Andere preventieve maatregelen in dit verband zijn het navragen van referenties en het nagaan van eventueel tuchtrechtelijke uitspraken/sancties op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik. Al deze maatregelen bieden geen garanties, maar laten zien dat we als vereniging de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen en de achtergrond kennen van onze kaderleden/vrijwilligers.

En wat als het toch mis gaat?

Ondanks alle maatregelen vooraf, kan het toch een keer misgaan binnen onze vereniging. Als dat het geval is dan is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB) vereniging het eerste aanspreekpunt. Deze is bereikbaar voor iedereen binnen onze vereniging met vragen en/of zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sport netwerk, maar is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten. Hier vindt u meer informatie.

Daarnaast kan iedereen met vragen en voor het inwinnen van advies terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Een melding doe je in eerste instantie bij het bestuur van de vereniging, bij de bond, of direct bij het ISR. Bij het Centrum Veilige Sport kan je altijd terecht om te sparren over incidenten. Zij luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing.

Meldplicht seksuele intimidatie en misbruik

Bestuurders en begeleiders/trainers/coaches van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. Begeleiders melden aan het bestuur van de vereniging, het bestuur van de vereniging meldt (al dan niet via de schaatsbond) bij de aanklager van het ISR. In de video’s op de website van Centrum Veilige Sport Nederland wordt de route van het doen van een melding inzichtelijk gemaakt.

Contactmogelijkheden

Vertrouwens Contact Persoon KNSB: https://knsb.nl/over-de-knsb/bondsbureau/vertrouwenscontactpersonen-knsb/

Centrum Veilige Sport Nederland: www.centrumveiligesport.nl/contact 

Instituut Sportrechtspraak: www.isr.nl